Major Towns / Cities Situated on Rivers

 1. Ayodhya
  Saryu
 2. Agra, Delhi, Mathura
  Yamuna
 3. Haridwar, Varanasi, Rishikesh, Kanpur, Patna
  Ganga
 4. Lucknow
  Gomti
 5. Ahmedabad
  Sabarmati
 6. Jabalpur
  Narmada
 7. Howrah (Kolkata)
    Hooghli
 8. Ujjain
  Shipra
 9. Jamshedpur (Tatanagar)
  Swarn Rekha
 10. Nasik, Nanded, Bhadrachalam
    Godavari
 11. Ajmer
  Luni
 12. Vijaywada
  Krishna
 13. Ludhiana, Firozepur
  Sutlaj
 14. Srinagar
  Jhelum
 15. Guwahati, Dibrugarh
  Brahmaputra
 16. Hyderabad
  Musi
 17. Surat T
  apti
 18. Cuttack, Sambhalpur
  Mahanadi
 19. Tiruchinappalli
  Cauvery
 20. Badrinath
  Alaknanda
 21. Kota, Dhaulpur
  Chambal