National Presidents (since inception)

Lala Hans Raj Gupta 

Dr. L.M. Singhvi

Jutice Hans Raj Khanna

Justice M. Rama Jois

Justice Jitendra Vir Gupta

Justice S. Parvatha Rao

Justice D. R. Dhanuka

Shri R.P. Sharma

Justice V.S. Kokje

Shri Sita Ram Pareek

Dr. Suresh Chandra Gupta

Shri Gajendra Singh Sandhu

National Presidents: Year-wise

S.No.NameFromTo 
1.Lala Hans Raj GuptaJuly 1963 March 1973
2.Dr. L.M. Singhvi April 1973 March 1985
3.Justice Hans Raj KhannnaApril 1985March 2000
4.Justice M. Rama Jois April 2000Feb 2003
5.Justice Jitendra Vir Gupta Feb 2003 Oct. 2003
6.Justice S. Parvatha RaoNov. 2003 March 2004
7.Justice D.R. Dhanuka April 2004March 2008
8.Shri R.P. SharmaApril 2008March 2012
9.Justice Vishnu Sadashiv Kokje April 2012March 2014
10.Shri Sita Ram PareekApril 2014March 2018
11.Dr. Suresh Chand GuptaApril 2018March 2020
12.Shri Gajendra Singh SandhuApril 2020
13.Justice Adarsh Kumar GoelApril 2024

National Secretary Generals

 NameFrom To
1..Dr. Suraj Prakash July 1963 Feb 1991
2.Shri P.L. Rahi Feb 1991 March 2000
3.Shri R.P. Sharma April 2000 March 2004
4.Shri I.D. Ojha April 2004 Feb 2008
5.Shri Varinder Sabharwal Feb 2008 March 2010
6.Shri S.K. Wadhwa April 2010March 2014
7.Dr. Kanhaiya Lal GuptaApril 2014Jan 2015
8.Shri Ajay DattaFeb 2015March 2020
9.Shri Shyam SharmaApril 2020
March 2024
10.Shri Durga Dutt SharmaApril 2024

Founder Members of Bharat Vikas Parishad

1. Dr. Suraj Prakash
2. Dr. Bhai Mahavir
3. Shri Ved Prakash Kohli
4. Shri Jitendra Lal Chawla
5. Shri Vasant Rao Oak
6. Shri Nakul Bhargava
7. Shri Ram Sarup
8. Shri Prem Nath Seth
9. Shri D.N. Verma
10. Shri V.K. Bhatnagar
11. Lala Hans Raj Gupta
12. Shri Balraj Madhok
13. Shri Kedar Nath Sahni
14. Dr. Jage Ram
15. Shri Sardari Lal
16. Shri Prakash Chandra
17. Shri D.N. Goyal
18. Principal Shanti Narain
19. Shri Jagdish Abrol