ASSAM WEST  (7)
Dr. Naryan Bhattacharya – Assam, Smt.Beena Bora – Dibrugarh, Shri Amarnath Khandelwal – Silchar, Shri Shantanu Naik – Silchar, Dr. Tapas Kumar Banik- Karimganj, Shri Haridas Sarkar – Guwahati, Shri Vinod Bagaria – Tezpur

NAGALAND (1)
Shri Navojyoti Datta – Dimapur

TRIPURA (5)
Shri Uday Shankar Roy – Agartala, Shri Dhirendra Kalai – Agartala, Smt. Ranju Roy – Agartala, Smt. Sikha Sen – Agartala, Smt. Jaba Dhar – Agartala,