Rashtriya Chetna Ke Swar - राष्ट्रीय चेतना के स्वर

कृत्वा नवदृढ़संल्पम्


कृत्वा नवदृढ़संकल्पम् 
वितरन्तो नवसन्देशम्
घटयामो नवसंघटनम्
रचयामो नवमितिहासम्॥
नवमन्वन्तरशिल्पिन:
राष्ट्रसमुन्नतिकांक्षिण:
त्यागधना: कार्यैकरता:
कृतिनिपुणा: वयमविषण्णा:॥ ॥ कृत्वा॥
भेदभावनां निरासयन्त:
दीनदरिद्रान् समुद्धरन्त:
दु:खवितप्तान् समाश्वसन्त:
कृतसंकल्पान् सदा स्मरन्त:॥ ॥ कृत्वा॥
प्रगतिपथान्नहि विचलेम
परम्परां संरक्षेम
समोत्साहिनो निरुद्वेगिनो
नित्यनिरन्तरगतिशीला: ॥ कृत्वा॥

-श्री जनार्दन हेगडे