Photo Gallery

 


 

PARISHAD'S LEADERSHIP

 

CClick on the thumbnail to view the larger image. 
 

Lala Hans Raj Gupta - Shri Jainendra Jain

Lala Hans Raj Gupta

Dr. L.M. Singhvi - Lala Hans Raj

Justice Hans Raj Khanna

Dr. Suraj Prakash - Shri Vasant Rao Oak -Shri Jainendra Jain

Dr. L.M. Singhvi - Dr. Suraj Prakash

Shri Atal Bihari Vajpaee - Dr. Suraj Prakash

Dr.Suraj Prakash - Dr. L.M. Singhvi

Shri P.L. Rahi - Justice M. Rama Jois

Shri P.L. Rahi - Justice M. Rama Jois

Justice Jitendra Vir Gupta - Justice S. Parvatha Rao

Justice H.R. Khanna

 

Justice H.R. Khanna

 

Dr. L.M. Singhvi - Dr Suraj Prakash

 

Dr. L.M. Singhvi - Shri P.L. Rahi

 

Prof. Balraj Madhok

 

Dr. L.M. Singhvi - Dr. Suraj Prakash

Dr. L.M. Singhvi - Dr. Suraj Prakash

Shri Atal Bihari Vajpayee - Dr. Suraj Prakash - Shri Vasant Rao Oak

Prof. Balraj Madhok

Lala Hans Raj Gupta - Dr. Suraj Prakash

     
 

Shri Kedar Nath Sahani - Shri Rajender Kumar Gupta

 
     
       
  Justice H.R. Khanna
 
 
       
       
  Justice S. Rama Jois - Shri P.L. Rahi - Justice S. Parvatha Rao
 
 
       
     
 

Dr Suraj Prakash - Shri Varinder Sabhaarwal

 
     
       
   
 
 
       
       
   
 
 
       
     
     
     
       
   
 
 
       
       
   
 
 
       

National Presidents

     
         Lala Hans Raj Gupta
(July 1963 -                March 1973
 
     
     
         Dr. L.M. Singhvi 
(April 1973-                 March 1985)
 
     
       
 
Justice Hans Raj Khannna 
(April 1985 -             March 2000)
 
       
     
  Justice M. Rama Jois
(April 2000  -  Feb. 2003)  
 
     
     
 
Justice Jitendra Vir Gupta
(Feb. 2003 -  Oct. 2003)

 
 
     
       
    Justice S. Parvatha Rao   
(Nov. 2003 - March 2004)
 
       
     
         Justice D.R. Dhanuka   
(April 2004 - March 2008)
 
     
     
        
Shri R.P. Sharma
(April 2008 -March 2012)

 
 
     
       
        Justice Vishnu Sadashiv Kokje
(April 2012 onwards)
 
       
     
     

Portraits

     
         Dr. Suraj Prakash  
     
     
         Dr .Suraj Prakash  
     
       
 


Shri P.L. Rahi
 
 
       
     
  Shri R.P. Sharma  
     
     
         
Shri I.D. Ojha

 
 
     
       
         Shri Varinder Sabharwal
 
 
       
     
     
            
     
     
        
Shri I.D. Ojha

 
 
     
       
        Shri Varinder Sabharwal
 
 
       
     
 

 

 
   

 

Home

 

 
 

Copyrightę  Bharat Vikas Parishad . All Rights Reserved