Birthdays: NGB Members*
(Within a week, names may not be date-wise)

 


October

 

1-7

 

         

 

Shri Satish Chandra
1/10/1948

  Shri Shyam Lal Kumawat
2/10/1933
  Shri Varinder Sabharwal
 2/10/1938
  Shri Sunil K. Anand
2/10/1945
  Shri Rajiv Kr. Agarwal 2/10/1968   Dr. Rishi Raj Vashishtha
3/10/1958
                       
           
  Shri Alok Kapoor
4/10/1967
  Shri J.S.Pannu
5/10/1952
  Shri Madan Mohan Gupta
6/10/1950
  Shri Raman Chaddha
 03/10/1971
  Shri Ram Kumar Chopra
2/10/1956
  Smt. Rajshree Gandhi
6/10/1955

 

                     

8 -14

 

       

 

Dr. Anil Kalia
8/10/1955
  Shri Rajendra Pd. Kothari
10/10/1956
  Shri S. Joginder Singh
12/10/1939
  Shri B.L. Gaggar
13/10/1954
  Shri Shailendra Ashok Telang-14/10/1968   Major S.P. Gaur
10/10/1947
                       
                   
  Shri Naresh Chand Goel
14/10/1956
  Dr. J.S. Chandel
12/10/1965
               
                       

15-21

         

 

Shri Swadesh Arora
15/10/1929
  Dr. Kashmiri Lal Chawala
15/10/1947
  Shri Yogesh Bharati
15/10/1961
  Shri K.G.Subharama Setry
17/10/1931
  Dr. Rakesh Awasthi
17/10/1966
  Shri Nidhish Gupta
19/10/1956
                       
                   
  Shri Vipin Dhingra
19/10/19
  Shri Rajesh Jain
19/10/1971
               
                       

22-28

         

 

Prof. Suresh Kr. Gupta
22/10/1941
  Shri Harish Bajaj
22/10/1950
  Shri Ramesh Chander Goyal 23/10/1948   Shri S.K.Rastogi
26/10/1926
  Shri B.M.Bhandari
28/10/1951
  Shri Vardan Agarwal
24/10/1967
                       
29-31                    
  Shri Prathmesh Desai
31/10/1956
                   
                       
* Including those who may not be presently in NGB.

                                                                                                                                                                                    Home

 

Copyrightę  Bharat Vikas Parishad . All Rights Reserved