Birthdays: NGB Members*
(Within a week, names may not be date-wise)

 


June

 

1-7

 

 

 

     

 

Shri Bajrang Lal Gupta
1/6/1947

  Shri Kasi V. Rao
1/6/1951
  Shri Pawan Kr. Agarwal 2/6/1963   Shri Sanjeev Jain
2/6/1966
  Shri Shashi Kr. Birla 5/6/1949   Shri R.K. Mahajan
6/6/1940

 

                     

 

 

             

 

Dr. Satish Chandra Rai
6/6/1961
  Shri Mukan Singh Rathore
4/6/1956
  Dr. Sachidanand Patel
5/6/1957
           
                       

8 -14

           

 

Shri Prakash Chandra
8/6/1921
  Shri R.P.Sharma
8/6/1938
  Shri Kamal Kishore Vyas
11/6/1957
  Shri Jagdish Pd. Mishra
12/6/1942
  Shri K.C. Sreenatha 12/6/1945   Shri Satish Chandra P. Thakker-14/6/1952
                       

15-21

             

 

Prof. D.D. Mishra
20/6/1944
  Shri Suresh Goel
20/6/1965
  Dr. Harendra Singh Chauhan
15/6/1968
  Shri Arun Sarraf
19/6/1962
       
                       

22-28

         

 

Shri Sandeep Watts
22/6/1965
  Shri I.D.Ojha
25/6/1940
  Dr. Vijay Kr. Jain
26/6/1949
  Shri Kaval Sahni
26/6/1960
  Dr. Santosh Godha
27/6/1953
  Shri Bhavanish Raman
28/6/1940
                       
                     

 

Shri Vinod Goyal
22/6/1973
             
                       
29-30                  
  Dr. (Smt.) Reeta Bhattacharya
29/6/1962
  Shri Kedar Nath Gulati
24/6/1936
               
                       
* Including those who may not be presently in NGB.
 

                                                                                                                                                                                    Home

 

Copyrightę  Bharat Vikas Parishad . All Rights Reserved